AI

rules base กับ AI ต่างกันยังไง

Rules base จะถูกกำหนดด้วยกฎต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ตรงไป ตรงมา ถ้าต้องการให้มีความฉลาด ก็ต้องมีเตรียมเคสที่ครอบคลุมทุกกรณีที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้

AI(Artificial Intelligence) คือการนำ Machine learning เข้ามาช่วย
การนำ Natural Language Processing (NLP) ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ และสามารถโต้ตอบ และให้คำแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ