JavaScript

ตรวจสอบว่า มีค่านี้ อยู่ใน array หรือไม่?

ถ้าเราอยากทราบว่า มีค่านี้ใน array หรือไม่ สามารถทำได้ดัง code นี้ var a = ['a','b','c','d']; var findItem = a.findIndex(k => k=='b'); if(findItem ==-1){ //  statement 1 }else{ //  statem...
Read More
Java

วิธีเอาข้อมูลใน Array รวมกัน 2 Array (javascript)

ใช้ function   -->  concat ตัวอย่างการใช้งาน var A_result = Array1.concat(Array2).concat(Array3); เป็นการนำข้อมูลใน Array จำนวน 3 ตัว มารวมกัน ที่ A_result ถ้าอยากให้ข้อมูลเป็น unique ใ
Read More