AI

สอน ระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing System)

ระบบประมวลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing System)
NLP เป็นระบบที่จะช่วยทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ ภาษาธรรมชาติของมนุษย์ เช่นระบบอัจริยะต่าง ๆ การสั่งงานด้วยเสียง ที่เป็น option หนึ่งในรถยนต์สมัยใหม่ อย่าง MG ทำให้ดูว่าเครื่องจักรมีความฉลาดขึ้น หรือระบบ AI ต่าง ๆ

ขั้นตอนการทำงาน ประกอบด้วย

1. Parsing การตรวจสอบประโยคว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์และการแสดง โครงสร้างของภาษา

2. Semantic Interpretation การอธิบายความหมายของประโยค โดยการสร้างในรูปของรูปแบบการแสดงความรู้

3. World Knowledge Interpretation การเพิ่มความรู้ทั่วไปเพื่อ ประกอบในการอธิบายความหมายของประโยค
ดังนั้น คอมพิวเตอร์จำเป็นต้องมีขบวนการต่าง ๆ เพื่อจะได้เข้าใจ

อีกขั้นตอน

  1. รับ input ภาษาธรรมชาติ
  2. วิเคราะห์เชิงโครงสร้าง ความหมาย การทำงาน ร่วมกับ knowledge base
  3. ประเมินค่าเพื่อหาคำตอบ การอนุมาน(inference)
  4. แทนความหมาย
  5. สร้าง output เป็นภาษาธรรมชาติ