PHP

ระบบวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยสาเหตุข้อขัดข้องของอุปกรณ์ ใช้ image classification

ระบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์คอมพิวเตอร์ (IT Infrastructure) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา ได้แก่ ระบบไฟฟ้า,ระบบปรับอากาศ,ระบบรักษาความปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุระบบอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ หรือ มีอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก จำเป็นที่จะต้องทำการแก้ไขข้อขัดข้องของอุปกรณ์ให้กลับมาทำงานได้เป็นปกติโดยเร็ว ซึ่งการแก้ไขข้อขัดข้องจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากเจ้าหน้าที่เวรไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงไม่ได้อยู่ดูแลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลอด 24 ชั่วโมง  เมื่อเกิดเหตุขัดข้องจะต้องใช้เวลาในการเดินทางมาถึงศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้เวลานานทำให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา

ระบบวิเคราะห์สำหรับวินิจฉัยสาเหตุข้อขัดข้องของอุปกรณ์ ซึ่งพัฒนาในลักษณะของโมบายแอปพลิเคชัน ที่สามารถให้ผู้ใช้งานสามารถใช้แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว  ผู้ใช้สามารถใช้แอปพลิเคชันในการถ่ายภาพแผงควบคุมของอุปกรณ์ที่มีปัญหา จากนั้นระบบจะทำการประมวลผลและให้ข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหาจากองค์ความรู้ในระบบ กรณีเป็นข้อขัดข้องใหม่ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทำการให้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาเข้าไปในระบบ และสอนระบบ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในคราวถัดไป ช่วยในระบบและอุปกรณ์สามารถได้รับการแก้ไขได้ถูกต้อง และรวดเร็ว ทำให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจ และมีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของอุปกรณ์และระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น