PHP

บทที่ 5  โอเปอเรเตอร์  php

บทที่ 5  โอเปอเรเตอร์  php

การดำเนินการระหว่างค่าสองค่า

การทำงานของ php เกี่ยวกับตัวเลข

+   บวกค่า เช่น $a+$b

– ลบค่า เช่น $a – $b

* คูณค่า เช่น $a * $b

/ หารค่า เช่น $a / $b

 

โอเปอร์เรเตอร์สำหรับการกำหนดค่า ส่วนมากจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ =

เช่น $a = 22;

 

โอเปอร์เรเตอร์สำหรับการเปรียบเทียบ 

==  หมายถึง  เท่ากับ

!= or <>  หมายถึง ไม่เท่ากับ

>  หมายถึง มากกว่า

<    หมายถึง น้อยกว่า

<=  หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ

>=   หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ

ตัวอย่างการใช้ เช่น

if($a==3){

            print “3”;

}else{

         print “error”;

}

จากตัวอย่างจะทำการเปรียบเทียบตัวแปร $a ว่าเท่ากับค่า 3 หรือไม่ ถ้าเท่าให้พิมพ์ผลลัพธ์ 3

ถ้าไม่เท่า (false) ให้พิมพ์ผลลัพธ์ error

 

โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ (logical operators)

and หรือ &&   หมายถึง ต้องเป็นจริงทั้งคู่

or หรือ ||   หมายถึง เป็นจริงอย่างใดอย่างหนึ่ง