AI

การใช้ NLP (natural language processing) มาใช้รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

 

การใช้ NLP (natural language processing) มาใช้รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ

ระบบการแจ้งเตือนเมื่อมีการเกิดเหตุภัยพิบัติ ปกติจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการรับแจ้งเหตุและประสานงานดำเนินการให้ความช่วยเหลือ การแจ้งเหตุมาจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เอง ประชาชนทั่ว ไป

แต่ในยุดนี้ ในยุคที่ social media กำลังเฟื่องฟู การแจ้งเตือน หรือ แจ้งเหตุอาจจะมาจาก การ post ข้อความลงใน twitter ลงใน facebook  หรือ social media อื่น ๆ ซึ่งการแจ้งเตือนจะอยู่ในรูปของภาษาธรรมชาติ(natural language)

การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ มาเฝ้าระวัง หรือ คอย มอนิเตอร์ เหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ นับว่ามีประโยชน์ไม่น้อยเพราะจะได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริง ความต้องการที่แท้จริงของผู้ประสบภัย พื้นที่ที่ประสบเหตุจริง ๆ เป็นต้น เพื่อที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะได้เตรียมการ และ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เข้าดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่เราไป การแจ้งจากแหล่งข้อมูลแล้ว (data) ขั้นตอนต่อมาจะต้องทำ ภาษาธรรมชาติเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ให้ความหมาย เทียบกับ ฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว (knowledge) เพื่อ เปรียบเทียบ อนุมาน และประเมินค่า หาความหมาย (naturla language processing)  เมื่อได้ความหมายที่แท้จริงแล้ว เค้านำเข้าไปสู่กระบวนการต่อไป

ถัดมา นำข้อมูลจากหลาย ๆ ข้อมูล มาทำการวิเคราะห์เพื่อจำแนก (classification) หาสาเหตุว่าเกิดเหตุอะไร หรือนำไปเพื่อพยากรณ์ เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุมากที่สุด (Prediction)

หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากกระบวนการ data mining  แล้วนำข้อมูลมาสร้างเป็น UI(User interface) หรือระบบแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบอีกครั้ง เพื่อทำการดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบต่อไป