Iot

การนำเทคโนโลยี Iot มาใช้กับศูนย์คอมพิวเตอร์(Data Center)

 

ปัญหาหลัก ๆ ของ ศูนย์ข้อมูล (Data center) โดยเฉพาะศูนย์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ให้บริการตลอดเวลา เหมือนกับศุนย์คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ hosting  เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่น ไฟฟ้าดับมีสัญญาณเตือนเกิดเหตุเพลิไหม้ (ซึ่งบ่อยครั้งไม่ได้ไฟใฟม้จริง !! ) มาจากการใช้ไมโครเวฟแล้วเกิดควันมากกว่า เมื่อเกิดเหตุ กระดิ่งดัง ผู้ดูแลอาคาร ซึ่งก็คือพนักงานรักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้สามารถแก้ไข alarm กระดิ่งได้ เนื่องจากไม่ได้สิทธิ ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเอง จะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ามาแก้ไขระบบ

ถ้าเจ้าหน้าที่บ้านอยู่ใกล้ก็ดีไป แต่ถ้าอยู่ไกลแถมไม่อยู่ในพื้นที่ ก็เห็นจะเป็นเรื่องใหญ่ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เทคโนโลยี IOT (Internet of things) สามารถแก้นี้ สามารถเป็นตัวแทนดำเนินการแทนได้ แก้ไขปัญหาดังกล่าวแทนเจ้าหน้าที่ได้

IOT สำหรับ Data center

1. อุปกรณ์ควบคุมระยะไกล สามารถสั่งงานผ่าน mobile application ได้

 

2. รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ความชื่้น วิเคราะห์ข้อมูลจากเซนเซอร์ ใช้สำหรับพยากรณ์ ต่าง ๆ

                  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารหรือ ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ

 

3. รายงานสถานะของศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นแบบเรียลไทม์

 

4. ข้อความแจ้งเตือน ทาง SMS หรือทาง line  ไปยังเจ้าหน้าที่ เพ่ื่อให้ทราบถึงเหตุการที่ผิดปกติ

    แจ้งสาเหตุของความผิดปกติ

กรอบแนวคิดของระบบ การนำ Iot มาประยุกต์ใช้งานกับศูนย์ข้อมูล (Data Center)

 

ตอนต่อไป มาเจาะการทำงานของแต่ละส่วนกัน …..